1960 grade 3 class - Mrs Brown, Julia Shiu in front row.